ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Наказ МОН України від 08.02.2016 р.  № 94 "Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системи загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році"

9 клас

Матеріал яких класів складає зміст завдань?

Завдання для атестації із зарубіжної літератури в 9 класі повинні охоплювати навчальний матеріал  8-х і 9-х класів та містити не менше 10 варіантів завдань різної форми. Якщо кількість учнів у класі менша десяти, кожен (кожна) з них отримує окремий варіант.

Структура тестових завдань та їх кількість

На виконання завдання атестації відводиться 90 хвилин (час на вступну бесіду та інструктаж не враховується).

 

Завдання призначені для комплексної перевірки знань з навчального предмета і мають бути побудовані таким чином, щоб дати учням можливість проявити вміння аналізувати та інтерпретувати художній текст, виявляти його розуміння, усвідомлення родової й жанрової специфіки, стильової своєрідності,  його художнього змісту та особливостей поетики. Максимальна кількість запитань в одному варіанті не повинна перевищувати 24.

 

Кожен варіант повинен містити завдання різних форм

 1. завдання 1-19 орієнтовані вибір однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих
 2. завдання 20 передбачає встановлення послідовності;
 3. завдання 21-23 передбачають встановлення відповідності
 4. завдання 24 є завданням відкритого типу.

 

Виконуючи завдання відкритого типу, учень (учениця) має написати твір-мініатюру (обсяг - 1 сторінка) на запропоновану тему, у  якому продемонструвати:

 • сформованість базових знань з зарубіжної літератури,
 • уявлення про художню літературу як мистецтво слова,
 • уміння висловити свої думки про художній твір,
 • аналізувати різні за своєю жанровою специфікою твори,
 • а також проявити самостійність суджень, уміння спиратися на тексти письменників, підбирати потрібну форму вислову, визначати національну своєрідність конкретного тексту.

 

Виконання завдання відкритої форми у вигляді твору-роздуму оцінюється відповідно до таких параметрів:

 • повнота розкриття теми;
 • посилання на літературні тексти,
 • уміння їх аналізувати та інтерпретувати; логічна послідовність викладу думок (наявність тези, аргументів, висновку);
 • чітка побудова (наявність вступу, основної частини, висновків);
 • структурна цілісність,
 • переконливість наведених аргументів в основній частині твору,
 • точність, зрозумілість думки; образне мислення. 

 

Завдання відкритої форми учень (учениця) виконує на окремому аркуші, виданому вчителем.

Оцінювання відповідей учнів

За виконання творчого завдання учень може отримати максимум 3 бали. 

За наявності великої кількості орфографічних і пунктуаційних помилок 0,5 бала  

знімається.  

Правильне  виконання  завдань  кожного  варіанта  оцінюється  12  балами,  

що полегшує виставлення оцінки згідно з критеріями оцінювання знань і вмінь  

учнів із зарубіжної літератури.