ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

ІНОЗЕМНІ МОВИ

Наказ МОН України від 08.02.2016 р.  № 94 "Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системи загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році"

9 клас

Три складові частини атестації

Атестація  з іноземних мов проводиться у письмовій формі і складається з трьох частин (читання, використання мови та письмове повідомлення) за матеріалами, підготовленими вчителем. 


При цьому необхідно дотримуватися основних вимог щодо підготовки завдань, насамперед - відповідності завдань рівням, зазначених у державних стандартах та навчальних  програмах:


для загальноосвітніх навчальних закладів - рівень А2+;
для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов - рівень В1


Матеріали повинні забезпечити виявлення рівня сформованості в учнів умінь за двома видами мовленнєвої діяльності та виявляти рівень володіння учня (учениці) іноземною мовою.


Вчитель формує завдання  з трьох вищезазначених  складових відповідного рівня відповідно до типу навчального закладу на окремому бланку.


До складу матеріалів має входити:

 • текст для читання з одним післятекстовим завданням;
 • текст із пропущеними словами на використання мови
 • та одне завдання для написання письмового повідомлення.


Кількість варіантів готується вчителем відповідно до кількості учнів у класі, які виявили бажання проходити атестацію з іноземних мов. Кожен (кожна) учень (учениця) отримує окремий варіант.


Правильність виконання завдань  оцінює вчитель відповідно до критеріїв та схеми оцінювання завдань. На виконання усіх завдань відводиться 60 хвилин.

Вимоги до складових частин атестації

Перше завдання – читання  тексту та виконання післятекстового завдання. Мета – виявити рівень  сформованості умінь учнів читати і розуміти тексти самостійно, у визначений проміжок часу.

 

Типи текстів:

 • статті із періодичних видань;
 • листи (особисті, офіційні тощо);
 • оголошення, реклама;
 • розклади (розклад уроків, руху поїздів тощо);
 • меню, кулінарні рецепти;
 • програми (телевізійні, радіо тощо);
 • особисті нотатки, повідомлення.

 

Форми завдань:

 1. завдання із вибором правильної відповіді;
 2. завдання на встановлення відповідності (добір логічних пар);  
 3. запитання з короткими відповідями (2-3 слова);  
 4. встановлення логічного порядку простого тексту;  
 5. знаходження аргументів та висновків;  
 6. встановлення зв’язків між інформаційними блоками;
 7. вибір назв абзаців тексту із запропонованих назв.

 

Для кожного тестового завдання запропоновано декілька варіантів відповідей, з яких тільки одна правильна. Завдання вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей указана тільки одна літера, якою позначена правильна відповідь. 

 

 

Друге завдання – використання мови.  Це завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

Мета – визначити рівень володіння лексичними, граматичними, семантичними та прагматичними знаннями, що дадуть можливість учням вільно спілкуватися іноземною мовою.

 

Забезпечення: тексти, різні за обсягом та складністю, пов’язані із ситуаціями спілкування в контексті дійсності та життя у країнах, мова яких вивчається. 

 

Форми завдань:

 • завдання із вибором однієї правильної відповіді.
 • текст  із  пропусками  для  заповнення  

У першому випадку завдання полягає у тому, щоб учень (учениця) вибрав (-ла) одну правильну відповідь із чотирьох варіантів відповідей;

У другому випадку учень (учениця) має заповнити пропуски в тексті, використовуючи подані слова або словосполучення. Таке завдання вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей записана одна правильна відповідь.

 

Третє завдання – писемне мовлення.

Мета – визначити рівень сформованості в учнів навичок та вмінь необхідних для вирішення на письмі комунікативних завдань, що пов’язані із повсякденним життям.

 

Запропоновані завдання: письмове завдання

 

Письмове завданння супроводжуються спеціальними поясненнями, які визначають про що саме учні повинні написати. Від учнів вимагається створити тексти на основі конкретної ситуації і направляючих вказівок:

 • письмових підказок (повідомлень, листів, оголошень, реклами тощо);
 • візуальних підказок (картинок, фотографій, таблиць, схем тощо).

 

Таке завдання вважається виконаним правильно, якщо учень надав  запис завдання без граматичних та лексичних помилок. 


11 клас

Дата проведення атестації

Державна підсумкова атестація із іноземних мов проводиться 20 травня 2016 року за єдиними завданнями

Джерело завдань

Завдання підготовлені експертною групою  та  міжнародними організаціями з урахуванням      особливостей  національного навчально-методичного       забезпечення та     зорієнтовані  на рівні Загальноєвропейських рекомендацій з мовної  освіти та Державного стандарту базової   та  повної   загальної   освіти   та     відповідно  до  чинних  навчальних  Програм з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів (рівень В1) та загальноосвітніх  навчальних закладів  з  поглибленим  вивченням  іноземних мов   (рівень   В2)

Структура завдань

Розділ 1. Читання та використання мови

3 секції, які містять 20 завдань

Секція 1. 6 текстів - 6 задань

Оцінювання: правільна відповідь - 6 балів. Максимум - 36 балів

 

Форма завдання:

 • вибір однієї правильної відповіді з трьох варіантів

Тексти:

 • Короткі тексти у формі листівки, оголошення, вивіски, інструкції на товарах, інформаційних повідомлень

 

Секція 2. 1 текст - 6 завдань.

Оцінювання: правільна відповідь - 6 балів. Максимум - 36 балів

 

Форма завдання:

 • альтернативний вибір "правильно/неправильно"

Текст:

 • текст загальним обсягом до 400 слів, що містить фактичну інформацію практичного змісту

 

Секція 3. 1 текст - 8 завдань.

Оцінювання: правільна відповідь - 6 балів. Максимум - 48 балів

 

Форма завдання:

 • завдання множинного вибору на заповнення пропусків у тексті

Текст:

 • текст описового або сюжетного змісту з пропущеними словами обсягом до 400 слів.

 

Розділ 2. Писемне мовлення

1 завдання. Максимум - 80 балів

Обсяг повідомлення - 50-80 слів

 

Загальний обсяг текстів складає до 1500 слів

Загальна кількість - 200 балів

Час виконання

Загальний час на виконання завдань - 90 хвилин

Співвідношення 200- та 12-бальної системи оцінювання

Оцінка за 200-сот бальною шкалою Оцінка за 12-ти бальною шкалою
 0-10 1
11-28 2
29-46 3
47-64 4
65-82 5
83-100 6
101-118 7
119-136 8
137-154 9
155-172 10
173-190 11
191-200 12